Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 3010 zł.

  Pracodawca w celu ustalenia czy pracownik uzyskał w miesiącu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia powinien przyjąć przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym m.in.:
 • wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej;
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe;
 • dodatki - np. za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za urlop dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika;
 • wyrównanie do wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia;
 • ekwiwalenty pieniężne za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • świadczenia odszkodowawcze w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.
  Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika, nie należy uwzględniać:
 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy.

Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. do kwoty 19,70 zł wzrośnie minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a także innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Zobacz także

img-izabela

Izabela Peszko

Właścicielka biura

Jako nowoczesne biuro rachunkowe, EKSPERTA daje swoim Klientom gwarancję bezpieczeństwa i najwyższą jakość oferowanych usług. Wybiera rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym EKSPERTA inwestują Państwo w rozwój swojej firmy. Od tej pory nad Waszymi sprawami będzie czuwać profesjonalista.

Poznaj usługi